Waar moet een kinderdagverblijf aan voldoen?

waar moet kinderopvang aan voldoen Als je kind naar een kinderdagverblijf of BSO gaat, draag je als ouder de zorg en aandacht voor je meest waardevolle bezit over aan ons, de kinderopvang. Geen wonder dus dat er strenge eisen gesteld worden aan waar een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang aan moeten voldoen. Het gaat dan niet alleen om hele praktische eisen, zoals de veiligheid van het gebouw en de grootte van de groepsruimtes, maar vooral ook om eisen die de veiligheid en kwaliteit van de geboden opvang waarborgen. Wat die eisen precies zijn, vertellen we je in dit blog.

 

Praktische eisen

Brandmeldinstallatie, brandveilige meubels, vloeren en gordijnen, minimaal twee toiletten, goede ventilatie, geluidsisolatie, genoeg daglicht, en nog veel meer. Er zijn heel wat bouw- en andere praktische eisen waar locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse opvang aan moeten voldoen. Veiligheid staat uiteraard bovenaan. Daarnaast moeten de ruimtes afgestemd zijn op de grootte van de groep en de leeftijd van de kinderen die op de groep worden opgevangen. Op een babygroep wil je natuurlijk geen lage stopcontacten en gevaarlijke kasten zien.

 

“Je kind met een gerust hart naar de opvang brengen, dat kan alleen als de veiligheid van je kind is gewaarborgd.” 

 

Veiligheidseisen

Als je als ouder je kind naar de opvang brengt, wil je natuurlijk vooral dat je je kind daar met een gerust hart kunt achterlaten. Dat kan alleen als de veiligheid van je kind is gewaarborgd. Vanuit de Rijksoverheid is er daarom een pakket aan eisen om een veilige kinderopvang te verzekeren. Zo moet elke kinderopvangorganisatie een veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben, waarin beschreven staat welke maatregelen de opvang neemt om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen.  eisen kinderopvang Denk bijvoorbeeld aan hygiënemaatregelen, het gebruik van traphekjes, richtlijnen bij medische handelingen, etc.

Eén van de belangrijkste veiligheidseisen in de kinderopvang is het vierogenprincipe: er moet altijd één volwassene kunnen meekijken of meeluisteren met een pedagogisch medewerker die op de groep aan het werk is. Het is aan de opvang zelf om te bepalen hoe dit vierogenprincipe in de praktijk ingericht wordt, bijv. met glazen afscheidingen tussen groepen of openstaande deuren.   

Daarnaast is het Personenregister Kinderopvang een belangrijke tool in het waarborgen van de veiligheid van de kinderopvang. Iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen, moet zich hierin inschrijven. Hier is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor nodig. Na inschrijving vindt continue screening plaats, om te waarborgen dat personen die in de kinderopvang werken geen strafbare feiten hebben gepleegd die de veiligheid van de kinderen in gevaar (kunnen) brengen.

 

“Minstens zo belangrijk als de praktische en veiligheidseisen, zijn de kwaliteitseisen.”

 

Kwaliteitseisen

kwaliteitseisen kinderopvang Bovengenoemde praktische eisen en veiligheidseisen zorgen er allemaal voor dat de opvang op een veilige manier geboden wordt. Maar, minstens zo belangrijk is de kwaliteit waarmee die opvang ingevuld wordt. Want het pand kan nog zo brandveilig zijn; als de pedagogisch medewerkers niet over de juiste kwalificaties beschikken of er wordt te weinig gedaan aan positieve stimulering van je kind, dan komt de zorg voor je kind in het geding.

 

Wet IKK

In de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn verschillende eisen opgenomen waar elke kinderopvangorganisatie zich aan moet houden. Deze kwaliteitseisen zijn vooral gericht op kwalitatieve stimulering van de ontwikkeling van het kind. Het begeleiden van jonge kinderen in hun ontwikkeling is tenslotte een vak dat veel expertise en kennis vraagt.

 

Beroepskracht-kind-ratio

Eén van de belangrijkste richtlijnen uit de Wet Ikk is de beroepskracht-kind-ratio. kwaliteit kinderopvang Deze bepaalt hoeveel kinderen van welke leeftijd mogen worden opgevangen door één pedagogisch medewerker (PM’er). Op een babygroep mag één PM’er bijvoorbeeld drie nul-jarigen opvangen. Komt daar een vierde nul-jarige bij, dan moet er ook een extra PM’er bij op de groep. En zo geldt voor allerlei verschillende groepssamenstellingen een berekening waarmee het aantal in te zetten PM’ers wordt bepaald.

 

Elk kind een mentor

In de Wet IKK is ook opgenomen dat elk kind dat naar de opvang gaat een mentor heeft. De mentor is een pedagogisch medewerker die je kind regelmatig ziet en die de ontwikkeling van je kind in de gaten houdt. Voor jou is de mentor het eerste aanspreekpunt als je vragen of opmerkingen hebt over de ontwikkeling van je kind.  

 

Kwaliteitseisen opvangpersoneel

In de Wet IKK zijn verschillende eisen vastgelegd die specifiek betrekking hebben op de kwaliteitsontwikkeling van het opvangpersoneel. eisen babygroep kwaliteit Elke opvangorganisatie moet actief bezig zijn met de ontwikkeling van de groepsleiding. Hoe de organisatie dat doet, bijv. met trainingen en cursussen, moet worden vastgelegd in een opleidingsplan. Voor pedagogisch medewerkers die op een babygroep werken, gelden specifieke scholingseisen die aansluiten bij de specifieke zorg en aandacht die een baby vraagt. Daarnaast moeten PM’ers kunnen bewijzen dat zij een minimum taalniveau hebben.

 

“Het begeleiden van kinderen in hun ontwikkeling is een vak dat veel expertise en kennis vraagt.”

 

En wie controleert of aan al die eisen voldaan wordt?

De GGD controleert, in opdracht van de gemeente, jaarlijks of de kinderopvangorganisatie voldoet aan alle veiligheids- en kwaliteitseisen. Voor ouders zijn de resultaten van deze controles in te zien in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Voldoet een opvangorganisatie niet aan de geldende eisen, dan kan de gemeente bijvoorbeeld een waarschuwing of boete geven.

Wil je meer lezen over de zaken waar je op moet letten voordat je een keuze in kinderopvang maakt? Lees ons blog ‘3 belangrijke dingen om te checken voor je bezoek aan een kinderopvang’!

Maaike van Monkey Donky

Maaike van Monkey Donky

Maaike is communicatiemedewerker en pedagogisch medewerker bij Monkey Donky Speelhuis en Het Toddlers Huis. Ze heeft bij beide organisaties met allerlei verschillende leeftijdsgroepen gewerkt, van baby’s tot BSO’ers. De laatste jaren combineert ze haar schrijfwerk voor de organisaties met het werk op de BSO aan de Hamburgerstraat. Thuis heeft ze ’n goedgebekte peuter rondlopen met hetzelfde taalgevoel als haar moeder 😉. Alle kennis en ervaring die Maaike in de kinderopvang heeft opgedaan, gebruikt ze niet alleen thuis maar deelt ze ook graag, namens Monkey Donky en Het Toddlers Huis, met jou!

Laat een reactie achter

 
Over het Monkey Donky Blog
Op onze blog verschijnen regelmatig interessante en leuke artikelen over alles wat met kinderen, opvoeding, gezondheid en ouders te maken heeft.
Lees je mee?