Veelgestelde vragen

 

Betaling en facturatie

Als u gebruik maakt van automatische incasso wordt het factuurbedrag rond de 24e van de maand van uw rekening afgeschreven, afhankelijk van of de 24e op een werkdag of op een zon- of feestdag valt. Monkey Donky factureert vooraf; dat houdt in dat u in bijvoorbeeld de maand mei de factuur ontvangt voor de opvang van de maand juni. Dit bedrag wordt dan rond 24 juni afgeschreven. Op de factuur staat de incassodatum vermeld. Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, dient de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum op onze rekening gestort te zijn.

De kosten voor kinderopvang (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) worden uiterlijk de laatste dag van de maand voordat de opvang wordt genoten aan u gefactureerd. Betaling door middel van automatische incasso wordt rond de 24e van de betreffende maand geïncasseerd. De betalingen worden op volgorde van binnenkomst op het totaal te vorderen bedrag afgeboekt. Als u niet via automatische incasso betaalt, dient u de ontvangen facturen binnen de betalingstermijn van 14 dagen te voldoen. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso, worden er administratiekosten in rekening gebracht.

Als u een contract afsluit bij Monkey Donky Speelhuis, sturen wij samen met het contract een machtiging voor automatische incasso naar u toe. Deze kunt u, samen met het ondertekende contract, getekend aan ons retourneren. Neemt u al opvang af en maakt u nog geen gebruik van automatische incasso? U kunt contact opnemen met de administratie via info@monkeydonky.nl of 050-5791072, dan krijgt u een nieuw machtigingsformulier toegestuurd.

De kosten van zwemles worden over een heel jaar berekend, waarna het maandelijks gemiddelde elke maand aan u gefactureerd wordt. U betaalt dus elke maand 1/12e deel van de totale zwemleskosten. Dit betekent dat u ook in de zomervakantie, wanneer er geen zwemles is, de kosten voor zwemles terugziet op uw factuur. Wij doen dit zodat u elke maand een vast factuurbedrag heeft, en niet onverwachts een hogere eigen bijdrage moet betalen.

Wij verspreiden de kosten van alle contracten over een heel jaar, zodat u elke maand 1/12e deel van de totale jaarlijkse kosten betaalt. Op deze manier heeft u elke maand een vast factuurbedrag en een vast (gemiddeld) aantal afgenomen uren, waardoor u niet maandelijks het urenaantal bij de Belastingdienst hoeft aan te passen. Bovendien komt u zo niet voor onverwachte factuurverrassingen te staan. Heeft u een Schoolwekencontract of een 48-wekencontract, dan zult u daarom ook in vakantieperiodes een factuur ontvangen.

Voor de vakantiedagdelen die u met een Vakantiecontract afneemt, betaalt u maandelijks een gemiddelde. De totale kosten voor het Vakantiecontract worden op basis van een jaar berekend, en u betaalt maandelijks 1/12e deel hiervan. Hierdoor is uw factuur elke maand gelijk en hoeft u niet maandelijks uw afgenomen uren bij de Belastingdienst te wijzigen.

U vraagt zich misschien af waarom u voor een hele dag opvang moet betalen en niet alleen voor de uren opvang die daadwerkelijk worden afgenomen. Een begrijpelijke vraag. In eerste instantie lijkt dat goedkoper, maar het tegendeel is waar. De vaste kosten die een kinderopvang heeft lopen gewoon door. Deze kosten worden dan wel doorberekend en verspreid over minder uren met als gevolg dat de uurprijs flink zal stijgen. Het gevolg hiervan is dat de uurprijs uitkomt boven het maximum uurtarief waarover kinderopvangtoeslag uitgekeerd wordt. Netto bent u dan een stuk duurder uit! De rijksoverheid heeft hier een rapport over geschreven ‘Opbouw kostprijs en effecten vergroten vrijheid voor ouders‘ op www.rijksoverheid.nl.

In onze CAO is geregeld dat medewerkers met behoud van salaris verlof hebben op officiële feestdagen.
Op feestdagen lopen de salariskosten (en overige kosten) door, net zoals in alle andere branches, dat is de reden dat de opvanguren op feestdagen in rekening worden gebracht. Deze uren komen wel in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Hier zijn afspraken over tussen de kinderopvangbranche en minister. Als wij de uren niet in rekening brengen zou dit gevolg hebben dat het uurtarief zou stijgen (de salarissen moeten immers wel betaald worden). Dit zou netto ongunstig zijn voor uw portemonnee.

Nee, wij hebben geen inschrijfkosten. Inschrijven kan kosteloos via de website.

Kinderopvangtoeslag

U kunt bij de Belastingdienst aangeven of u de kinderopvangtoeslag op uw eigen rekening laat storten, of deze rechtstreeks op het rekeningnummer van Monkey Donky laat overmaken. U kunt dit op de site van de Belastingdienst, via Mijn Toeslagen, doorgeven. Let wel op: u bent er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens waarop de kinderopvangtoeslag gebaseerd wordt juist zijn, óók als de toeslag rechtstreeks aan de opvang wordt betaald. Als uw situatie verandert, de opvang stopt of het afgenomen aantal uren wijzigt, dient u dit zelf aan de Belastingdienst door te geven. Bij het doorgeven van een aantal wijzigingen stopt de rechtstreekse uitbetaling aan de opvang automatisch, namelijk bij:

  • Dagopvang verandert in naschoolse opvang
  • De opvang bij een kinderopvanginstelling stopt
  • De opvang bij een andere kinderopvanginstelling begint
  • De kinderopvang stopt

Bij het wijzigen van opvanguren of de uurprijs wordt de rechtstreekse uitbetaling niet automatisch stopgezet. Kijk op de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

Om aanspraak te kunnen maken op kinderopvangtoeslag, moet u aan een aantal voorwaarden De voorwaarden zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Als u (en uw eventuele toeslagpartner) aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voldoen, kunt u een proefberekening maken om de hoogte van de toeslag te berekenen. De hoogte van de toeslag is o.a. afhankelijk van uw inkomen en het soort opvang waar u gebruik van maakt. Via de rekenhulp van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken.

Komt u er niet helemaal uit?
Mocht u hulp nodig hebben bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst, dan kunt u een afspraak maken met de administratie via info@monkeydonky.nl of 050-5791072.

De LRK-nummers die u nodig heeft bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag vindt u op onze website.

De Belastingdienst betaalt uw toeslag uit op de 20e van de maand. Valt de 20e in het weekend of op een feestdag? Dan ontvangt u de kinderopvangtoeslag de eerstvolgende werkdag. Let op: het bedrag dat de Belastingdienst maandelijks aan u uitbetaalt is een voorschot, dus op de 20e ontvangt u de toeslag voor de daaropvolgende maand.

Contracten

U dient een wijziging schriftelijk aan ons doorgeven via info@monkeydonky.nl.

Wij bieden op een aantal locaties flexibele opvang aan. Hierbij koopt u flexibele dagdelen in  die u per maand in kunt zetten. Over de flexibele dagdelen wordt een toeslag op de uurprijs berekend. Voor incidentele opvang biedt Monkey Donky een 0-urencontract. U kunt altijd bij de administratie informeren naar de verschillende mogelijkheden.

Bij een Dagopvang 48-wekencontract neemt u in de zomerperiode vier aaneengesloten weken géén opvang af. Dit is gebonden aan de zomervakantie van de basisscholen in Noord Nederland. Bij een Dagopvang Schoolweken contract neemt u alle reguliere schoolvakanties géén opvang af. U neemt dan 41 weken in het jaar opvang af in plaats van 52 weken. Let op; het Schoolwekencontract is niet op alle locaties beschikbaar, informeer hiernaar bij de administratie.

Bij een All-in contract zijn de margedagen en de eventuele vakanties bij de gemiddelde uren doorberekend. Voor de marge- en/of vakantiedagen worden 11 uren berekend. Zo komt u op een vast aantal uren per maand, en daarmee ook een vast factuurbedrag per maand. Op deze manier hoeft u niet maandelijks de afname van uren bij de Belastingdienst aan te passen.

Bij een basiscontract berekenen we in de vakanties 11 uur per dag (7.30-18.30 uur).

Een Vakantiecontract is een contract voor de BSO, waarbij u een aantal vakantiedagdelen inkoopt die u gedurende het jaar in de vakanties in kunt zetten. Deze vakantiedagdelen zet u in naast uw reguliere contract. Heeft u bijvoorbeeld een All Inclusive contract voor de maandag en dinsdag, en heeft u in de vakanties ook incidenteel op vrijdag opvang nodig, dan kunt u voor die dagen een Vakantiecontract afsluiten. Het Vakantiecontract is zowel als los contract alsook in combinatie met een regulier BSO-contract af te sluiten.

U kunt een apart Vakantiecontract afsluiten naast uw reguliere BSO-contract. Hierbij koopt u een bepaald aantal vakantiedagdelen in, die u gedurende een jaar in de vakanties in kunt zetten. U dient deze vakantiedagen uiterlijk twee weken van tevoren schriftelijk aan ons door te geven. Geeft u de benodigde vakantie(dag) te laat door, dan is de beschikbaarheid niet gegarandeerd. Voor meer informatie over de mogelijkheden van een Vakantiecontract kunt u contact opnemen met onze administratie.

Opvang

Een aantal weken voordat uw kind op de opvang begint, zal de leiding van de groep contact met u opnemen voor het maken van een wenafspraak. Uw kind kan dan een aantal uurtjes komen om te wennen, en de leiding kan met u en uw kind kennismaken. Bij dit wenmoment wordt met u als ouder/verzorger een intakegesprek gedaan aan de hand van een vragenlijst, waarbij de bijzonderheden over uw kind kunnen worden besproken. U kunt in dit gesprek bijvoorbeeld aangeven of uw kind overdag nog slaapt, of hij/zij allergisch is, etc. Als de situatie daar om vraagt kan de vragenlijst ook mee naar huis worden gegeven, zodat u deze thuis kunt invullen. Uiteraard is er bij de intake en het wenmoment alle gelegenheid voor u om vragen te stellen en/of afspraken met de leiding te maken.

Als uw kind ziek is en niet naar de opvang kan komen, verzoeken wij u om uw kind via het ouderportaal af te melden. Doet u dit voor 08.00 uur, dan kunt u deze ziektedag ruilen mits u direct aangeeft de ziektedag te willen ruilen, en mits de ruilaanvraag in dezelfde week wordt aangevraagd als waarin de ziektedag zich voordoet.

Peuters vanaf twee jaar kunnen bij Monkey Donky terecht voor peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal). Zij kunnen twee keer in de week een aantal uren naar de opvang komen voor een gevarieerd speelleerprogramma. Deze peuteropvang wordt aangeboden op onze locaties aan de Oosterhamrikkade en Paterswoldseweg, op woensdag- en vrijdagochtend van 8.30-11.30 uur. De peuters die naar de peuteropvang gaan worden op de reguliere peutergroepen opgevangen. Als uw kind via het consultatiebureau een verwijzing voor Vroege Voorschoolse Educatie heeft gekregen (VVE-indicatie), kan uw kind vier ochtenden in de week naar de peuteropvang komen. Het gaat op dit moment om gesubsidieerde plekken, waarbij ouders alleen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen. Voor meer informatie over de peuteropvang en/of de plekken op basis van VVE-indicatie, kunt u contact opnemen met onze administratie (info@monkeydonky.nl of 050-5791072).

Er is geen minimale leeftijd u kunt uw kind al inschrijven als het nog een baby is.

Ja, u dient uw kind apart aan te melden voor de buitenschoolse opvang. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@monkeydonky.nl

U kunt vragen of er op andere dagen dan uw gewenste dagen wel plek is. De drukke dagen zijn over het algemeen maandag, dinsdag en donderdag. Als u flexibel bent en op andere dagen dan uw voorkeursdagen opvang kunt afnemen, dan is plaatsing vaak eerder mogelijk. Als u tevens bereid bent om op een andere locatie opvang af te nemen wordt de kans groter dat u sneller een plaats krijgt. Wij kunnen samen met u kijken naar de mogelijkheden.

Wij hebben een plaatsingsbeleid. In dit beleid zijn voorrangsregels opgenomen waardoor kinderen voorrang krijgen op eerder ingeschreven kinderen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij plaatsing van een broertje of zusje of bij doorstroom van het kinderdagverblijf naar de buitenschoolse opvang.

Ouderportaal

Via de website https://monkeydonky.jaamo.nl kunt u inloggen in ons ouderportaal. Als wij een contract hebben aangemaakt voor uw kind, ontvangt u een e-mail met de inloggegevens. U kunt later zelf uw wachtwoord wijzigen. U kunt ook inloggen via de Monkey Donky Speelhuis app op uw telefoon of tablet. Deze is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store.

Als u in het ouderportaal bent ingelogd, ziet u bovenaan het tabblad ‘Aanvragen’. Hier kunt u middels de oranje knop ‘Nieuwe aanvraag’ een aanvraag doen voor een wisseldag of extra opvang. U geeft daarna aan om welke datum/data het gaat. Eventueel kunt u nog een opmerking toevoegen. Door op ‘Plaatsen’ te klikken wordt uw aanvraag naar onze administratie verstuurd. Uw aanvraag is daarna zichtbaar in het overzicht onder het tabblad ‘Aanvragen’. U ontvangt via het ouderportaal bericht of uw aanvraag is goedgekeurd, afgekeurd of dat er een voorstel voor een nieuwe datum is gedaan.

Als u in het ouderportaal bent ingelogd, ziet u bovenaan het tabblad ‘Aanvragen’. Hier kunt u middels de oranje knop ‘Nieuwe aanvraag’ uw flexibele dagen aanvragen. U kiest dan voor de optie ‘Flexibele opvang’. In het volgende scherm kunt u de gewenste dagen aanvinken. U kunt meerdere data in één keer aanvragen. Heeft u een flexibele contracten met dagdelen per maand, dan vult u de tijden van het benodigde dagdeel of dagdelen in (ochtend: 7.30-13.30, middag: 12.30-18.30, hele dag 7.30-18.30). Met een 0-urencontract vult u de gewenste breng- en haaltijden in. Eventuele opmerkingen kunt u kwijt in het opmerkingenveld. Door op ‘Plaatsen’ te klikken wordt uw aanvraag naar onze administratie verstuurd. Uw aanvraag is daarna zichtbaar in het overzicht onder het tabblad ‘Aanvragen’. U ontvangt via het ouderportaal bericht of uw aanvraag is goedgekeurd.

Via de knop ‘Nieuwe aanvraag’ onder het tabblad ‘Aanvragen’ kunt u een structurele wijziging aanvragen en ook een wijziging in uw NAW-gegevens doorgeven. Kies hiervoor voor de optie ‘Structurele wijziging doorgeven’. Vervolgens kunt u het soort wijziging selecteren, bijv. als u wilt overstappen op een ander soort contract of de vaste dagen wilt wijzigen. In het veld ‘Inhoud van de wijziging’ licht u de gewenste wijziging toe, en met de knop ‘Versturen’ verstuurt u de aanvraag naar onze administratie. Wij nemen contact met u op als wij vragen hebben over de gewenste wijziging.

Overig

Jazeker, dat kan! U bent altijd welkom op één van onze locaties om een kijkje te nemen, zodat u een weloverwogen keuze voor de opvang voor uw kind kunt maken. Via de website kunt u een rondleiding aanvragen bij de locatie van uw keuze. Wij zullen dan contact met u opnemen om een afspraak te maken. U kunt natuurlijk ook altijd naar één van onze locaties bellen, via 050-5791072.

Monkey Donky Speelhuis is 52 weken in het jaar geopend op maandag t/m vrijdag van 07.30-18.30 uur, met uitzondering van feestdagen. Op aanvraag bieden wij ook vervroegde opvang vanaf 07.00 uur aan, informeer hiervoor bij de administratie naar de mogelijkheden.

Als u gebruik wilt maken van opvang bij Monkey Donky Speelhuis, kunt u uw kind via onze website inschrijven.

Het is mogelijk om incidenteel een opvangdag te ruilen of tegen betaling extra opvang af te nemen. Het ruilen van een dag(deel) of het afnemen van extra opvang is toegestaan mits de ruilaanvraag aan de voorwaarden van ons ruilbeleid voldoet. Zo moet de ruilaanvraag o.a. tijdig zijn gedaan, en kunnen feestdagen niet geruild worden. Ook is een ruildag of extra dag altijd afhankelijk van de beschikbaarheid op de groep. U vindt ons ruilbeleid hier.

U kunt een incidentele ruildag of extra dag aanvragen in het ouderportaal, via de knop ‘Aanvragen’.

We hanteren een opzegtermijn van één maand. U dient de opzeggingschriftelijk aan ons door te geven via info@monkeydonky.nl.

U dient een opzegging of wijziging schriftelijk aan ons door te geven, via info@monkeydonky.nl.

In onze klachtenregeling vindt u alle informatie m.b.t. het indienen van een klacht.

In onze klachtenregeling staat omschreven hoe uw klacht wordt afgehandeld.

Nee u hoeft niet op te zeggen. De opvang eindigt automatisch op de eerste dag na uw kinds vierde verjaardag. Als uw kind nog niet direct naar de basisschool gaat dan kan het nog wat langer op het kinderdagverblijf blijven. U heeft dan gewoon recht op kinderopvangtoeslag. Wilt u dan een e-mail sturen naar info@monkeydonky.nl

Als u stopt met werken, werkloos raakt of u stopt met uw onderneming dan heeft u nog 6 maanden recht op kinderopvangtoeslag. De 6 maanden gaan in op de eerste dag dat u niet meer werkt. U kunt ook eerder de opvang opzeggen. Wij hanteren een opzegtermijn.

Rondleiding aanvragen?

Vraag direct een rondleiding aan in onze Monkey Donky Speelhuis aan de Hamburgerstraat, onze medewerkers leiden u graag rond.