Hoe ziet ontwikkelingsgericht werken eruit in de kinderopvang?

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Het stimuleren van deze ontwikkeling kan door uitdagende materialen en activiteiten aan te bieden. Zo worden kinderen geprikkeld om te ontdekken en spelenderwijs te leren.

Ruimte om zichzelf te zijn

Op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang krijgen de kinderen alle mogelijkheden om te worden wie ze zijn. De pedagogisch medewerkers spelen in op de verschillen tussen de kinderen en hebben aandacht voor de talenten van elk kind. Bij Monkey Donky Speelhuis en Het Toddlers Huis wordt de VVE-methode Piramide gebruikt om alle verschillende ontwikkelingsgebieden spelenderwijs te stimuleren. 

Kindvolgsysteem

De meeste kinderopvangorganisaties maken gebruik van een kindvolgsysteem. Hiermee wordt de doorlopende lijn van de ontwikkeling van een kind inzichtelijk gemaakt en is het mogelijk om te anticiperen op afwijkingen in de ontwikkeling. Het kindvolgsysteem bestaat uit observatielijsten waarmee o.a. de motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind gevolgd wordt. Op deze manier wordt gekeken hoe het kind zich ontwikkelt en of er ontwikkelingsgebieden zijn waar een kind zich anders dan verwacht ontwikkelt. Als uit de observaties blijkt dat een kind extra begeleiding of stimulering nodig heeft op een bepaald ontwikkelingsgebied, kan de groepsleiding dit met ouders en eventueel de pedagogisch coach bespreken.

Overdrachtsformulier

Zodra een kind uiteindelijk naar de basisschool gaat, wordt er een overdrachtsformulier ingevuld door de groepsleiding van het kinderdagverblijf, zodat ook de basisschool op de hoogte is van de ontwikkelingen die het kind op de kinderopvang heeft doorgemaakt.