VVE Piramide

Piramide is een methode voor vroege en voorschoolse educatie (VVE). Dit programma laat kinderen spelenderwijs kennis maken met de wereld om hen heen. Met verschillende thematische activiteiten wordt de ontwikkeling van jonge kinderen gestimuleerd. Monkey Donky Speelhuis werkt op alle kinderdagverblijven met de methode Piramide.  

VVE Piramide activiteiten

Piramide is opgebouwd rondom een twaalftal thema’s die allemaal inspelen op de belevingswereld van het jonge kind. Met elk thema wordt je kind een beetje wijzer in de wereld om zich heen. Bij Monkey Donky werken we elke zes weken met een nieuw thema, zoals Kleding, Verkeer, Ziek & Gezond en Feest. In zo’n meerweeks Piramide-project worden allerlei verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. Dit gebeurt door een grote verscheidenheid aan activiteiten. Spelletjes, liedjes, creatieve activiteiten, versjes, sorteren, voelspelletjes, dansen: in elk thema komen nieuwe activiteiten aan bod die uitgaan van ontdekkend en spelenderwijs leren. Op deze manier vormt Piramide de basis voor persoonlijkheidsontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, kunstzinnige ontwikkeling, ontwikkeling van de waarneming, denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen, taalontwikkeling en oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning. Je kind wordt hiermee optimaal voorbereid op de basisschool! 

Piramide methode op onze kinderopvang

De vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) bij Monkey Donky Speelhuis is op alle groepen van onze kinderopvang verweven in het dagprogramma. Dat betekent dus dat alle kinderen die naar onze kinderdagverblijven gaan, kennis maken met Piramide en spelenderwijs worden voorbereid op de basisschool! Ouders worden op de hoogte gehouden van alle leuke activiteiten middels ouderbrieven, een activiteitenkalender, social media, foto’s en in persoonlijke gesprekken bij de overdracht.   

Uiteraard besteden we ook met de kinderen van de dagopvang en de buitenschoolse opvang aandacht aan de jaarlijkse feesten, als Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en Pasen.

Speelleeromgeving

Verzorging, spelen, leren: alles speelt zich op het kinderdagverblijf af in de verschillende groepsruimten waar de kinderen van verschillende leeftijden verblijven. De inrichting van die ruimten is daarom heel belangrijk. De ruimte moet kinderen uitdagen tot ontdekken, spelen en groeien! Bij Monkey Donky Speelhuis doen we dan ook altijd ons uiterste best om van alle groepsruimten een rijke speelleeromgeving voor de kinderen te maken.

Baby’s, dreumesen en peuters zijn echte onderzoekers. Wat, hoe en waarmee ze willen spelen en ontdekken, verandert voortdurend naarmate ze ouder worden en zich verder ontwikkelen. En elk kind heeft hierbij zijn eigen unieke voorkeuren en tempo. Bij het indelen en inrichten van een speelleeromgeving voor kinderen is deze behoefte om te spelen en te ontdekken het uitgangspunt.

Spelen in hoeken

Bij spelen, onderzoeken en ontdekken is het belangrijk dat kinderen de speelleeromgeving kunnen begrijpen. Dat begrijpen gaat het beste door de speelleeromgeving te verdelen in duidelijke hoeken en plaatsen rond een bepaald spel. Door een aantal hoeken te creëren op de groep bieden we veiligheid en uitdaging tegelijk. Met gevarieerde speelhoeken kunnen kinderen hun eigen keuzes maken. Waar wil ik gaan spelen? Wat zal ik daar gaan spelen? Hoe zal ik dat gaan doen? Met wie wil ik nu spelen?

Op onze kinderdagverblijfgroepen zijn altijd een leeshoek (taalhoek), een huishoek en een bouwhoek (denkhoek en constructiehoek) te vinden. Daarnaast wordt bij elk thema een aparte ontdekhoek of themahoek ingericht waar materialen, boeken en spelletjes worden verzameld die met het Piramidethema te maken hebben. Naast het spelen in hoeken hebben alle locaties van Monkey Donky een speeltuin, speelhal en/of speellokaal voor actief spel. Hier kan bijvoorbeeld gespeeld worden met klautermateriaal zoals een glijbaan, matten en in de ballenbak.

Piramide scoort

Piramide voldoet als VVE-programma geheel aan alle eisen die de wet stelt en is uitermate geschikt voor het gebruik in zowel kinderdagverblijf als peuterspeelzaal. Sinds 2007 voert Sardes in opdracht van het ministerie van OCW een quick scan uit naar VVE-programma’s. Piramide scoort goed op alle ontwikkelingsdomeinen. De rapportages Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie kun je downloaden op de website van Sardes.

Tips en weetjes